Re: Are Unikey and Sogou accessible?


 

Đặng Mạnh Cường
Chuyên viên công nghệ trợ giúp
Trung tâm hướng nghiệp và công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai
52/22 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 028-7302-4488
E-mail: tech@saomaicenter.org
Website: http://www.trungtamsaomai.org; http://www.saomaicenter.org
Điện thoại di động / Zalo: 0902-572-300
E-mail: dangmanhcuong@gmail.com; cuong@saomaicenter.org
Skype: dangmanhcuong
facebook: http://facebook.com/dangmanhcuong
Read user guide, part 12.1.8. Keyboard

On 5/15/2020 1:33 AM, Marco Oros wrote:
Handle keys?

What are handle keys?


Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.