Re: NVDA on windows arm


mattias
 

Oops found a topic..

 

Skickades från E-post för Windows

 

Från: mattias via groups.io
Skickat: den 5 oktober 2021 07:53
Till: nvda@groups.io
Ämne: [nvda] NVDA on windows arm

 

Anyone tryed?

Seems windows arm allow runnin x86 code

 

Skickades från E-post för Windows

 

 

Join nvda@nvda.groups.io to automatically receive all group messages.